อาสาสมัคร คณาจารย์ และบุคลากร

อาสาสมัคร: มิถุนายน-กรกฎาคม 2562
... Tom Trono – Cebu, Philippines
... Joy Trono – Cebu, Philippines
... Sadie Smith – California, U.S.A.
... Olivia Alahuzos – California, U.S.A.
... Julie Prefer – Wisconsin, U.S.A.
... Katee Prefer (T.A.) – Wisconsin, U.S.A.
... Zoe Field (T.A.) – Wisconsin, U.S.A.
... Dan Buckle – Wisconsin, U.S.A.
... Lisa Buckle – Wisconsin, U.S.A.
... Aidan Buckle – Wisconsin, U.S.A.
... Cora Buckle (T.A.) – Wisconsin, U.S.A.
ครูประจำ
Elizabeth Boisselle (ครูลิซ) มาจากเมืองแฮราห์ (Harrah) รัฐวอชิงตัน (Washington) ประเทศสหรัฐอเมริกา ครูลิซจบปริญญาตรีสาขาการศึกษาด้านประถมศึกษาโดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง B.S. (Elementary Education with a concentration in TESL) จาก Oral Roberts University ในเมือง Tulsa รัฐ Oklahoma เมื่อเร็วๆนี้ ครูลิซจบปริญญาโทสองสาขาคือ สาขาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และภาษาศาสตร์ประยุกต์ M.A. (TESOL/Applied Linguistics) จาก Biola University ในเมือง La Mirada, California ครูลิซทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองก่อนจะมาช่วยงานด้านหลักสูตรที่ SES  
Joseph Charles (ครูโจเซฟ) มาจากเมืองเคปทาวน์ (Cape Town) ประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa) ครูโจเซฟจบปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ B.A. (Social Work) ปริญญาโท M.Th. (Theology) สาขาศาสนศาสตร์ที่ South African Theological Seminary ในเมือง Sandton ประเทศแอฟริกาใต้ และได้รับประกาศนียบัตร TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) จาก Cebu Graduate School of Theology เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ครูโจเซฟและภรรยาคือคุณเอ็ดวีนา (Edwina) ซึ่งมาจากประเทศแอฟริกาใต้เช่นกัน มีบุตรชาย 1 ท่าน
Kwan รุ้งรวี นิยมไทย (ครูขวัญ) ศิษย์เก่าสันติสุข จบปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาโทสาขาคอมพิวเตอร์และดีไซน์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และประกาศนียบัตร TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) จาก Cebu Graduate School of Theology เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ครูขวัญเป็นผู้ประสานงานหรือหัวหน้าแผนกภาษาอังกฤษสำหรับเด็กตั้งแต่ปี 2010 และเป็นทั้งครูสอนเด็ก และครูวิชา Pre-1 และ Grammar Through Dialogues 
จันแรม แบบดี (ครูจัน) ศิษย์เก่าสันติสุข และผู้รับทุน LFNM 2001 ของสันติสุขไปประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าหน้าที่รุ่นแรกที่ช่วยบุกเบิกงานของสันติสุข ครูจันจบปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และประกาศนียบัตร TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) จาก Cebu Graduate School of Theology เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ครูจันสอนวิชา Basic 1-3, Pre-1, Grammar Through Dialogues และ Parts of Speech นอกจากนี้ ครูจันยังเป็นผู้จัดการสำนักงานสันติสุข และเป็นกรรมการบริหารโรงเรียน
Kwang รัตติกาล ศรีบุญเรือง (ครูกวาง) ศิษย์เก่าสันติสุข และผู้รับทุน LFNM 2012 ของสันติสุขไปประเทศสหรัฐอเมริกา ครูกวางจบปริญญาตรีศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลังจากเริ่มต้นด้วยการสอนน้องๆในชั้นเรียนเด็ก ปัจจุบันครูกวางกำลังสอนวิชา Basic 1-3 และ Pre-1
ธัญธาดา สวัสดี (ครูอ๋อ) ศิษย์เก่าสันติสุข จบปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง กทม. ได้รับประกาศนียบัตร TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) จาก Cebu Graduate School of Theology และจบปริญญาโท M.A. (Leadership) จาก Cebu Graduate School of Theology เมืองเซบู (Cebu) ประเทศฟิลิปปินส์ ครูอ๋อเป็นผู้เขียนหลักสูตร Pre-1 ของเรา และสอนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ปี 2001 โดยไปสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศเวียตนามในเดือนกุมภาพันธ์ 2010 – ธันวาคม 2011 ต่อมาครูอ๋อไปช่วยสอนที่ศูนย์ภาษาอังกฤษสันติสุขสีลม (SCS) เป็นเวลา 3 ปีก่อนกลับมาสอนที่ SES ในปี 2018 
Aun ฐิติวรดา นคราวงศ์ (ครูเอิ้น) จบปริญญาตรีวท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในกทม. และประกาศนียบัตร TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) จาก Cebu Graduate School of Theology เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ หลังจากเริ่มต้นเป็นนักสถิติของโรงเรียน ปัจจุบัน ครูเอิ้นเป็นครู BASIC และ Pre-1 นอกจากนี้ ครูเอิ้นยังเป็นผู้รับทุนผู้นำแห่งสหัสวรรษใหม่ประจำปี 2561 จากสันติสุขไปประเทศสหรัฐอเมริกา (2018 LFNM: Leadership for the New Millennium Scholarship)
Amy อุดมศรี แซ่ลิ้ม (ครูเอมี่) เป็นศิษย์เก่าสันติสุขตั้งแต่ยังเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงและเป็นนักบาสเกตบอล เธอสมรสกับทนายบุญเกิด และเริ่มต้นสอนวิชา Basic และ Pre-1 ที่สันติสุขในปี 2559 ครูเอมี่และสามีเป็นผู้รับทุนผู้นำแห่งสหัสวรรษใหม่ประจำปี 2561 จากสันติสุขไปประเทศสหรัฐอเมริกา (2018 LFNM: Leadership for the New Millennium Scholarship)
Tai โสรยา เหล่าจั่น (ครูต่าย) ศิษย์เก่าสันติสุข จบการศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม หลังจากเริ่มต้นด้วยการสอนน้องๆในชั้นเรียนเด็ก ปัจจุบันครูต่ายสอนวิชา Basic และ Pre-1 ครูต่ายเป็นผู้รับทุนผู้นำแห่งสหัสวรรษใหม่ประจำปี 2561 จากสันติสุขไปประเทศสหรัฐอเมริกา (2018 LFNM: Leadership for the New Millennium Scholarship)
Tang ถนิต เกรียงสันติกุล (ครูตั้ง) ศิษย์เก่าสันติสุข จบการศึกษาด้านเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาการจัดการท่าอากาศยานจากสถาบันการบิน-  พลเรือนในกทม. ปริญญาโท M.B.A. (Global Logistics Management) จากมหาวิทยาลัยเกริก กทม. และ M.B.A. (Organizational Leadership) จาก The University of Findlay ในเมือง Findlay รัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา ครูตั้งสอนวิชา Pre-1 ตั้งแต่ปี 2561
ผู้บริหาร/ครูพิเศษ

Steven E. Cable (อ.สตีฟ) เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุข (SES) และเป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียน อ.สตีฟสอนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ปี 1993 อ.สตีฟจบปริญญาตรี 2 สาขาคือ คณิตศาสตร์/การศึกษา B.S. (Mathematics/ Education) จาก University of Pittsburgh รัฐ Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา จบปริญญาโท 2 สาขาคือ ศาสนศาสตร์ M.Div. และ Th.M. จาก Bethel Seminary/Bethel University ในเมือง St. Paul รัฐ Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา อ.สตีฟและภรรยาคือครูอ๋อย-นพลักษณ์ เพื่อนร่วมชั้นปริญญาโท มีบุตรที่โตแล้ว 3 ท่าน
นพลักษณ์ เคเบิ้ล (ครูอ๋อย) เป็นผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนซึ่งจัดตั้งโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นกรรมการบริหาร ครูอ๋อยจบปริญญาตรี อ.บ.(เกียรตินิยม) สาขาภาษาอังกฤษจากจุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย จบปริญญาโท 2  สาขาคือ สาขาศาสนศาสตร์ M.A.T.S. (Theological Studies) จาก Bethel Seminary/Bethel University ในรัฐ Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา และสาขาวรรณคดีอังกฤษ M.A. (Literary Genre) จาก University of Minnesota รัฐ Minnesota ครูอ๋อยเป็นผู้ดูแลเอกสารของโรงเรียน เอกสารราชการ (วีซ่าและใบอนุญาตทำงานของครู) ตลอดจนเขียนสารสันติสุข (Santisuk News) ทุกเดือน
Ethel Alino (ครูเต้ว) จบปริญญาตรีสาขาการศึกษาด้านศาสนา (B.A. in Religious Education) จาก Baptist Theological College  และปริญญาโทสาขาการศึกษาด้านศาสนา (M.A. in Religious Education) รวมทั้งประกาศนียบัตร TESOL Certificate (Teaching English to Speakers of Other Languages)  จาก Cebu Graduate School of Theology เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ (Cebu, Philippines) ปัจจุบันครูเต้วเป็นกรรมการบริหารของโรงเรียน และสำเร็จปริญญาเอกสาขาการจัดการด้านการศึกษา (Ph.D. in Educational Management) จาก University of San Jose de Recoletos ในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ในเดือนพฤษภาคม 2018   
Cathy Wenz (ครูแคธตี้) มาจากเมือง St. Paul รัฐ Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา ครูแคธตี้สอนภาษาอังกฤษที่สันติสุขมาตั้งแต่ปี 2002 จบปริญญาตรี 2 สาขาคือ เคมี/ชีววิทยา B.A. (Chemistry/Biology) จาก Luther College ในเมือง Decorah รัฐ Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับประกาศนียบัตร TEFL (Teaching English as a Foreign Language) ที่กทม. ครูแคธตี้เป็นครูประจำของโรงเรียนตั้งแต่ปี 2002 ถึงพ.ค. 2016 ไปช่วยสอนที่ศูนย์ภาษาอังกฤษสันติสุขรัชดา (SCR) จากพ.ค. 2016 ถึงพ.ค. 2017 และในเดือนส.ค. 2017 ครูแคธตี้ได้กลับมาอยู่ที่โรงเรียนเพื่อเป็นผู้อำนวยการขณะที่ยังดูแลด้านตำราและหลักสูตรของโรงเรียนต่อไป
เจ้าหน้าที่สำนักงาน


ครูจัน-จันแรม
ผู้จัดการสำนักงาน/ครูประจำ


คุณปกรณ์
ฝ่ายธุรการ/การเงิน/กีฬา & กิจกรรม


 

 


คุณเกรียง-เกรียงศักดิ์
ฝ่ายธุรการ/เอกสารราชการ


คุณเกช-เกชรินทร์
ฝ่ายสถานที่


ครูเอิ้น-ฐิติวรดา 
ครูประจำ, ผู้ประสานงานฝ่ายกิจกรรมมหาวิทยาลัย

คุณนุ้ย-อมรรัตน์
ฝ่ายธุรการ/บัญชี