อาสาสมัคร คณาจารย์ และบุคลากร

อาสาสมัคร

Tom Trono - Cebu, Philippines
Jasmin Joy Trono - Cebu, Philippines
Annette Carlson - Minnesota, U.S.A.
Bruce Coffman - California, U.S.A.
Adriana Coffman - California, U.S.A.
Tom Danielson - Alabama, U.S.A.
Jai Mandreza - The Philippines

ผู้สอนประจำ

รุ้งรวี นิยมไทย (ครูขวัญ) ศิษย์เก่าสันติสุข จบปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม และปริญญาโทสาขาคอมพิวเตอร์และดีไซน์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) และประกาศนียบัตร TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) จาก Cebu Graduate School of Theology เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ครูขวัญเป็นผู้ประสานงานหรือหัวหน้าแผนกเด็กตั้งแต่ปี 2010 และเป็นทั้งผู้สอนแผนกเด็ก และผู้ใหญ่ วิชา Pre-1 และ Grammar Through Dialogues
จันแรม แบบดี (ครูจัน) ศิษย์เก่าสันติสุข และผู้รับทุน LFNM 2001 ของสันติสุขไปประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าหน้าที่รุ่นแรกที่ช่วยบุกเบิกงานของสันติสุข ครูจันจบปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และประกาศนียบัตร TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) จาก Cebu Graduate School of Theology เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ครูจันสอนวิชา Basic 1-3, Pre-1, Grammar Through Dialogues และ Parts of Speech นอกจากนี้ ครูจันยังเป็นผู้จัดการสำนักงานสันติสุข และเป็นกรรมการบริหารโรงเรียน
รัตติกาล ศรีบุญเรือง (ครูกวาง) ศิษย์เก่าสันติสุข และผู้รับทุน LFNM 2012 ของสันติสุขไปประเทศสหรัฐอเมริกา ครูกวางจบปริญญาตรีศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลังจากเริ่มต้นด้วยการสอนน้องๆในชั้นเรียนเด็ก ปัจจุบันครูกวางสอนวิชา Basic 1-3 และ Pre-1
ธัญธาดา สวัสดี (ครูอ๋อ) ศิษย์เก่าสันติสุข จบปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง กทม. ได้รับประกาศนียบัตร TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) จาก Cebu Graduate School of Theology และจบปริญญาโท M.A. (Leadership) จาก Cebu Graduate School of Theology เมืองเซบู (Cebu) ประเทศฟิลิปปินส์ ครูอ๋อเป็นผู้เขียนหลักสูตร Pre-1 ของเรา และสอนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ปี 2001 โดยไปสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศเวียตนามในเดือนกุมภาพันธ์ 2010 – ธันวาคม 2011 ต่อมาครูอ๋อไปช่วยสอนที่ศูนย์ภาษาอังกฤษสันติสุขสีลม (SCS) เป็นเวลา 3 ปีก่อนกลับมาสอนที่ SES ในปี 2018
ฐิติวรดา นคราวงศ์ (ครูเอิ้น) จบปริญญาตรีวท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในกทม. และประกาศนียบัตร TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) จาก Cebu Graduate School of Theology เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ หลังจากเริ่มต้นเป็นนักสถิติของโรงเรียน ปัจจุบัน ครูเอิ้นสอนวิชา BASIC และ Pre-1 นอกจากนี้ ครูเอิ้นยังเป็นผู้รับทุนผู้นำแห่งสหัสวรรษใหม่ประจำปี 2561 จากสันติสุขไปประเทศสหรัฐอเมริกา (2018 LFNM: Leadership for the New Millennium Scholarship) ครูเอิ้นยังเป็นผู้ประสานงานฝ่ายกิจกรรมมหาวิทยาลัยด้วย
อุดมศรี แซ่ลิ้ม (ครูเอมี่) เป็นศิษย์เก่าสันติสุขตั้งแต่ยังเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงและเป็นนักบาสเกตบอล เธอสมรสกับทนายบุญเกิด และสอนวิชา Basic และ Pre-1 ที่สันติสุขตั้งแต่ปี 2559 ครูเอมี่และสามีเป็นผู้รับทุนผู้นำแห่งสหัสวรรษใหม่ประจำปี 2561 จากสันติสุขไปประเทศสหรัฐอเมริกา (2018 LFNM: Leadership for the New Millennium Scholarship)
โสรยา เหล่าจั่น (ครูต่าย) ศิษย์เก่าสันติสุข จบการศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม หลังจากเริ่มต้นด้วยการสอนน้องๆในชั้นเรียนเด็ก ปัจจุบันครูต่ายสอนวิชา Basic และ Pre-1 ครูต่ายเป็นผู้รับทุนผู้นำแห่งสหัสวรรษใหม่ประจำปี 2561 จากสันติสุขไปประเทศสหรัฐอเมริกา (2018 LFNM: Leadership for the New Millennium Scholarship)
ถนิต เกรียงสันติกุล (ครูตั้ง) ศิษย์เก่าสันติสุข จบการศึกษาด้านเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาการจัดการท่าอากาศยานจากสถาบันการบิน- พลเรือนในกทม. ปริญญาโท M.B.A. (Global Logistics Management) จากมหาวิทยาลัยเกริก กทม. และ M.B.A. (Organizational Leadership) จาก The University of Findlay ในเมือง Findlay รัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา ครูตั้งสอนวิชา Pre-1 ตั้งแต่ปี 2561

ผู้บริหาร/ผู้สอนพิเศษ

Steven E. Cable (อ.สตีฟ) เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุข (SES) และเป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียน อ.สตีฟสอนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ปี 1993 อ.สตีฟจบปริญญาตรี 2 สาขาคือ คณิตศาสตร์/การศึกษา B.S. (Mathematics/ Education) จาก University of Pittsburgh รัฐ Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา จบปริญญาโท 2 สาขาคือ ศาสนศาสตร์ M.Div. และ Th.M. จาก Bethel Seminary/Bethel University ในเมือง St. Paul รัฐ Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา อ.สตีฟและภรรยาคือครูอ๋อย-นพลักษณ์ เพื่อนร่วมชั้นปริญญาโท มีบุตรที่โตแล้ว 3 ท่าน Mrs. Nopaluck Cable นพลักษณ์ เคเบิ้ล (ครูอ๋อย) เป็นผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนซึ่งจัดตั้งโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นกรรมการบริหาร ครูอ๋อยจบปริญญาตรี อ.บ.(เกียรตินิยม) สาขาภาษาอังกฤษจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบปริญญาโท 2 สาขาคือ สาขาศาสนศาสตร์ M.A.T.S. (Theological Studies) จาก Bethel Seminary, Bethel University ในรัฐ Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา และสาขาวรรณคดีอังกฤษ M.A. (Literary Genre) จาก University of Minnesota รัฐ Minnesota ครูอ๋อยเป็นผู้ดูแลเอกสารของโรงเรียน เอกสารราชการ (วีซ่าและใบอนุญาตทำงานของครู) ตลอดจนเขียนสารสันติสุข (Santisuk News) ทุกเดือน Ethel Alino Ethel Alino (ครูเต้ว) จบปริญญาตรีสาขาการศึกษาด้านศาสนา (B.A. in Religious Education) จาก Baptist Theological College และปริญญาโทสาขาการศึกษาด้านศาสนา (M.A. in Religious Education) รวมทั้งประกาศนียบัตร TESOL Certificate (Teaching English to Speakers of Other Languages) จาก Cebu Graduate School of Theology เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ (Cebu, Philippines) ปัจจุบันครูเต้วเป็นกรรมการบริหารของโรงเรียน และสำเร็จปริญญาเอกสาขาการจัดการด้านการศึกษา (Ph.D. in Educational Management) จาก University of San Jose de Recoletos ในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ในเดือนพฤษภาคม 2018 Cathy Wenz Cathy Wenz (ครูแคธตี้) มาจากเมือง St. Paul รัฐ Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา ครูแคธตี้สอนภาษาอังกฤษที่สันติสุขมาตั้งแต่ปี 2002 จบปริญญาตรี 2 สาขาคือ เคมี/ชีววิทยา B.A. (Chemistry/Biology) จาก Luther College ในเมือง Decorah รัฐ Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับประกาศนียบัตร TEFL (Teaching English as a Foreign Language) ที่กทม. ครูแคธตี้เป็นครูประจำของโรงเรียนตั้งแต่ปี 2002 ถึงพ.ค. 2016 ไปช่วยสอนที่ศูนย์ภาษาอังกฤษสันติสุขรัชดา (SCR) จากพ.ค. 2016 ถึงพ.ค. 2017 และในเดือนส.ค. 2017 ครูแคธตี้ได้กลับมาอยู่ที่โรงเรียนเพื่อเป็นผู้อำนวยการขณะที่ยังดูแลด้านตำราและหลักสูตรของโรงเรียนต่อไป
นพลักษณ์ เคเบิ้ล (ครูอ๋อย) เป็นผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนซึ่งจัดตั้งโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นกรรมการบริหาร ครูอ๋อยจบปริญญาตรี อ.บ.(เกียรตินิยม) สาขาภาษาอังกฤษจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบปริญญาโท 2 สาขาคือ สาขาศาสนศาสตร์ M.A.T.S. (Theological Studies) จาก Bethel Seminary, Bethel University ในรัฐ Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา และสาขาวรรณคดีอังกฤษ M.A. (Literary Genre) จาก University of Minnesota รัฐ Minnesota ครูอ๋อยเป็นผู้ดูแลเอกสารของโรงเรียน เอกสารราชการ (วีซ่าและใบอนุญาตทำงานของครู) ตลอดจนเขียนสารสันติสุข (Santisuk News) ทุกเดือน
Ethel Alino (ครูเต้ว) จบปริญญาตรีสาขาการศึกษาด้านศาสนา (B.A. in Religious Education) จาก Baptist Theological College และปริญญาโทสาขาการศึกษาด้านศาสนา (M.A. in Religious Education) รวมทั้งประกาศนียบัตร TESOL Certificate (Teaching English to Speakers of Other Languages) จาก Cebu Graduate School of Theology เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ (Cebu, Philippines) ปัจจุบันครูเต้วเป็นกรรมการบริหารของโรงเรียน และสำเร็จปริญญาเอกสาขาการจัดการด้านการศึกษา (Ph.D. in Educational Management) จาก University of San Jose de Recoletos ในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ในเดือนพฤษภาคม 2018
Cathy Wenz (ครูแคธตี้) มาจากเมือง St. Paul รัฐ Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา ครูแคธตี้สอนภาษาอังกฤษที่สันติสุขมาตั้งแต่ปี 2002 จบปริญญาตรี 2 สาขาคือ เคมี/ชีววิทยา B.A. (Chemistry/Biology) จาก Luther College ในเมือง Decorah รัฐ Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับประกาศนียบัตร TEFL (Teaching English as a Foreign Language) ที่กทม. ครูแคธตี้เป็นครูประจำของโรงเรียนตั้งแต่ปี 2002 ถึงพ.ค. 2016 ไปช่วยสอนที่ศูนย์ภาษาอังกฤษสันติสุขรัชดา (SCR) จากพ.ค. 2016 ถึงพ.ค. 2017 และในเดือนส.ค. 2017 ครูแคธตี้ได้กลับมาอยู่ที่โรงเรียนเพื่อเป็นผู้อำนวยการขณะที่ยังดูแลด้านตำราและหลักสูตรของโรงเรียนต่อไป

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

จันแรม แบบดี (ครูจัน)
ผู้จัดการสำนักงาน/ผู้บริหาร/ครูประจำ
ฐิติวรดา นคราวงศ์ (ครูเอิ้น)
ครูประจำ, ผู้ประสานงานฝ่ายกิจกรรมมหาวิทยาลัย
ปกรณ์ โนใหม่ (กรณ์)
ฝ่ายธุรการ/การเงิน/ กีฬา & กิจกรรม
เกรียงศักดิ์ คงสิริ (เกรียง/จอย)
ฝ่ายธุรการ/วีซ่า-ใบอนุญาตทำงาน
อมรรัตน์ นาสุริวงค์ (นุ้ย)
ฝ่ายธุรการ/บัญชี/ผู้สอนพิเศษแผนกเด็ก
เกชรินทร์ โมคลา (เกช)
ฝ่ายสถานที่ (และเป็นนักเรียนสันติสุข)
จันทร์หอม คูจินดา (นา)
ฝ่ายสถานที่ (และเป็นนักเรียนสันติสุข)