บุคลากรและคณาจารย์

ผู้บริหาร/ครูพิเศษ

Steven E. Cable (อ.สตีฟ) เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุข (SES) และเป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียน อ.สตีฟสอนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ปี 1993 อ.สตีฟจบปริญญาตรี 2 สาขาคือ คณิตศาสตร์/การศึกษา B.S. (Mathematics/ Education) จาก University of Pittsburgh รัฐ Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา จบปริญญาโท 2 สาขาคือ ศาสนศาสตร์ M.Div. และ Th.M. จาก Bethel Seminary/Bethel University ในเมือง St. Paul รัฐ Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา อ.สตีฟและภรรยาคือครูอ๋อย-นพลักษณ์ เพื่อนร่วมชั้นปริญญาโท มีบุตรที่โตแล้ว 3 ท่าน
นพลักษณ์ เคเบิ้ล (ครูอ๋อย) เป็นผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียน ผู้จัดตั้งโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นกรรมการบริหาร ครูอ๋อยจบปริญญาตรี อ.บ.(เกียรตินิยม) สาขาภาษาอังกฤษจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบปริญญาโท 2  สาขาคือ สาขาศาสนศาสตร์ M.A.T.S. (Theological Studies) จาก Bethel Seminary/Bethel University รัฐ Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา และสาขาวรรณคดีอังกฤษ M.A. (English: Literary Genre) จาก University of Minnesota รัฐ Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา ครูอ๋อยเป็นผู้ดูแลเอกสารของโรงเรียน เอกสารราชการ (วีซ่าและใบอนุญาตทำงานของครู) ตลอดจนเขียนสารสันติสุข (Santisuk News) ทุกเดือน
Ethel Alino (ครูเต้ว) จบปริญญาตรีสาขาการศึกษาด้านศาสนา (B.A. in Religious Education) จาก Baptist Theological College  และปริญญาโทสาขาการศึกษาด้านศาสนา (M.A. in Religious Education) รวมทั้งประกาศนียบัตร TESOL Certificate (Teaching English to Speakers of Other Languages)  จาก Cebu Graduate School of Theology เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ (Cebu, Philippines) ปัจจุบันครูเต้วกำลังทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกสาขาการจัดการด้านการศึกษา (Ph.D. in Educational Management) ระหว่างเป็นกรรมการบริหารของโรงเรียน  
Cathy Wenz (ครูแคธตี้) มาจากเมือง St. Paul รัฐ Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา ครูแคธตี้สอนภาษาอังกฤษที่สันติสุขมาตั้งแต่ปี 2002 จบปริญญาตรี 2 สาขาคือ เคมี/ชีววิทยา B.A. (Chemistry/Biology) จาก Luther College ในเมือง Decorah รัฐ Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับประกาศนียบัตร TEFL (Teaching English as a Foreign Language) ที่กทม. ครูแคธตี้เป็นครูประจำของโรงเรียนที่ลาดพร้าวตั้งแต่ปี 2002 ถึงพ.ค. 2016 สอนที่ศูนย์ภาษาอังกฤษสันติสุขรัชดา (SCR) จากพ.ค. 2016 ถึงพ.ค. 2017 และในเดือนส.ค. 2017 ครูแคธตี้ได้กลับมาอยู่ที่โรงเรียนเพื่อเป็นผู้อำนวยการรักษาการขณะที่ยังดูแลด้านตำราและหลักสูตรของโรงเรียนต่อไป

Scott Harpe (ครูสก็อตต์) จบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี  B.B.A. (Business Administration) จาก Western Michigan University เมือง Kalamazoo รัฐ Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา และยังเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA) ของรัฐ Michigan อ.สก็อตต์ได้รับประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาอังกฤษ TEFL จาก BridgeLinguatec ในเมือง Denver รัฐ Colorado และประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาอังกฤษ TEFL/TESOL จาก i-to-i Language Services ในเมือง Leeds ประเทศอังกฤษ อ.สก็อตต์สม-รสกับอ.มิเชลล์ และมีบุตรที่โตแล้ว 3 ท่าน ครูสก็อตต์กำลังศึกษาภาษาไทยขณะที่ยังช่วยด้านการคัดเลือกหาครูมาสอนที่โรงเรียน
อาสาสมัคร: 
Liz Boisselle (ครูลิซ) - Washington, U.S.A.

Colleen (ครูคอลลีน) Combrinck - Cape Town, South Africa

ครูประจำ 
Michelle Harpe (ครูมิเชลล์) จบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี (B.B.A.) จาก Western Michigan University เมือง Kalamazoo รัฐ Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา และยังเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA) ของรัฐ Michigan ครูมิเชลล์สมรสกับอ.สก็อตต์ และมีบุตรที่โตแล้ว 3 ท่าน
Joseph Charles (ครูโจเซฟ) มาจากเมือง Cape Town ประเทศแอฟริกาใต้ ครูโจเซฟจบปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ B.A. (Social Work) ปริญญาโท M.Th. (Theology) สาขาศาสนศาสตร์ที่ South African Theological Seminary ในเมือง Sandton ประเทศแอฟริกาใต้ และได้รับประกาศนียบัตร TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) จาก Cebu Graduate School of Theology ครูโจเซฟและภรรยาคือคุณเอ็ดวีนา (Edwina) ซึ่งมาจากประเทศแอฟริกาใต้เช่นกัน มีบุตรชาย 1 ท่าน
รุ้งรวี นิยมไทย (ครูขวัญ) อดีตศิษย์เก่าสันติสุข จบปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาโทสาขาคอมพิวเตอร์และดีไซน์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และประกาศนียบัตร TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) จาก Cebu Graduate School of Theology ครูขวัญเป็นผู้ประสานงานแผนกภาษาอังกฤษสำหรับเด็กตั้งแต่ปี 2010 และเป็นทั้งครูสอนเด็ก และครูวิชา Pre-1 และ Grammar 
จันแรม แบบดี (ครูจัน) อดีตศิษย์เก่าสันติสุขและผู้รับทุน LFMN 2001 ของสันติสุขไปประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าหน้าที่รุ่นแรกที่ช่วยบุกเบิกงานของสันติสุข ครูจันจบปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และประกาศนียบัตร TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) จาก Cebu Graduate School of Theology ครูจันสอนวิชา Basic, Pre-1, Grammar, Parts of Speech นอกจากนี้ ครูจันยังเป็นผู้จัดการห้องธุรการ และเป็นกรรมการบริหารโรงเรียน
รัตติกาล ศรีบุญเรือง (ครูกวาง) อดีตศิษย์เก่าสันติสุขและผู้รับทุน LFNM 2012 ของสันติสุขไปประเทศสหรัฐอเมริกา จบปริญญาตรีศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลังจากเริ่มต้นด้วยการสอนน้องๆในชั้นเรียนเด็ก ปัจจุบันครูกวางกำลังสอนวิชา Basic และ Pre-1
เจ้าหน้าที่สำนักงาน


คุณจัน-จันแรม
ผู้จัดการห้องธุรการ/การเงิน/ครูประจำ


คุณปกรณ์
ธุรการ/การเงิน/กีฬา & กิจกรรม


คุณนิ-นิศาชล
ธุรการ/ครูพิเศษ BASIC


คุณเพ็ญ-เพ็ญศรี
สถานที่


คุณเกรียง-เกรียงศักดิ์
ธุรการ/เอกสารราชการ


คุณเกช-เกชรินทร์
สถานที่


คุณเอิ้น-ฐิติวรดา 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ครูพิเศษ/นักสถิติ

คุณนุ้ย-อมรรัตน์
ธุรการ/ครูพิเศษแผนกเด็ก