เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุข (Santisuk English School)

School Front

(ปรับเนื้อหา: พ.ค. 2559) 

โรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุข (Santisuk English School) เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกำไร (non-profit) จดทะเบียนขึ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน(สช.)ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2546 เราสอนสนทนาภาษาอังกฤษแก่บุคคลทั่วไปที่เป็นคนทำงาน บัณฑิตปริญญาตรี นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ตลอดจนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยเน้นการพูดและการใช้ภาษาอังกฤษ
 
เรามีวิชาต่างๆตามหลักสูตร 4 ระดับ ซึ่งเราเรียกว่าระดับ 1 - 4 รวมทั้งหมด 120 ชั่วโมง และมีวิชาเลือกต่างๆอีกหลายวิชา ทุกระดับเรียน 30 ชั่วโมง มีชั้นเรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี แต่สองถึงสามเดือนต่อปี ชั้นเรียนจะเป็นวันจันทร์ - วันศุกร์ ครูคนไทยที่ภาษาอังกฤษดีเยี่ยมจะเป็นผู้สอนชั้นเตรียมความพร้อมPre-1 เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมที่จะขึ้นระดับ 1 โดยมีผู้สอนเป็นครูชาวต่างประเทศซึ่งปกติจะเป็นชาวอเมริกัน
 
นอกจากชั้นเรียนผู้ใหญ่แล้ว เรายังมีชั้นเรียนสำหรับเด็กช่วงปิดเทอมในเดือนมีนาคม – เมษายน และเดือนตุลาคม มีวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สำหรับน้องๆชั้นอนุบาล - ป.6 เรามีชั้นเรียนภาคเช้าและภาคบ่าย ตลอดจนชั้นเรียนทั้งวันซึ่งรวมอาหารกลางวัน ส่วนช่วงเปิดเทอมตามปกติ เรามีชั้นเรียนภาษาอังกฤษทั้งไวยากรณ์และการสนทนาสำหรับน้องๆเด็กนักเรียนเวลา 16.45 - 18.45 น.